The ILO has developed a nine-module course for Myanmar partners to effectively assess and address child labour in communities.

The ILO has developed a nine-module course for Myanmar partners to effectively assess and address child labour in communities.

by Yi Mon Oo -
အကြောင်းပြန်မှု အရေအတွက်: 0


 
အိုင်အယ်လ်အို မှ မြန်မာ မိတ်ဖက်များ ကလေးလုပ်သားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ထိထိရောက်ရောက် အကဲဖြတ်ရန်၊ ဖြေရှင်းရန်၊ ချိတ်ဆက်ရန်၊ အသိပေးရန် အတွက် အိုင်အယ်လ်အို၏မြန်မာ e-campus မှ သင်ခန်းစာ  ခု ပါဝင် သော သင်ခန်းစာကို လေ့လာနိုင်ရန် လွင့်တင်ထားပါသည်။ အခမဲ့ အွန်လိုင်း သင်တန်းများကိုလေ့လာနိုင်ရန်ECAMPUS_CHILDLABOUR@ilo.org သို့ဆက်သွယ်ပါ။